Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

Monia131314
9321 48e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Monia131314
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacatchdimoment catchdimoment

March 31 2015

Monia131314
Monia131314
You are the sky. Everything else – it’s just the weather.
— Pema Chödrön
Reposted fromhormeza hormeza viacoconutmousse coconutmousse

March 30 2015

Monia131314
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viatysiace-mysli tysiace-mysli
Monia131314
Monia131314
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński

March 29 2015

Monia131314
4085 7d07
Reposted fromlaters laters viamojanostalgia mojanostalgia

March 26 2015

Monia131314
Wszyscy jesteśmy dla siebie TYLKO etapami :)
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja

March 12 2015

3903 859e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasilence89 silence89

March 07 2015

Monia131314
8581 da1c
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viatysiace-mysli tysiace-mysli
Monia131314
Z resztą ludzie intelektualnie wrażliwi są chyba mniej odważni.
— Josef Martin Bauer, "Tak daleko jak nogi poniosą"
Reposted fromelderflower elderflower viafreakish freakish
Monia131314
1304 4a7c 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viatysiace-mysli tysiace-mysli
5755 b608 500
Reposted fromwestwood westwood viatosiaa tosiaa

February 14 2015

Monia131314
2945 f2c9 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viadiedrunk diedrunk

February 09 2015

Monia131314
Zielonej herbaty i wódki nie odmawiam nigdy. 
— ; )
Reposted frommy-little-world my-little-world viabomdia bomdia

February 07 2015

Monia131314
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viazapiski zapiski

February 06 2015

Monia131314
Ja dziś paniom życzę, żeby przestało się paniom śnić a zaczęło się paniom przytrafiać.
— Życzenia z ESKA Rock
Reposted fromresort resort viatysiace-mysli tysiace-mysli

February 05 2015

Monia131314
3077 a8f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl